NB! Vastuvõtt magistriõppesse on lõppenud. Järgmine vastuvõtt toimub kahe aasta pärast.

Magistriõppes toimub 2019. aastal vastuvõtt õppekavale “Teatrikunst ja teatripedagoogika”.

Kaheaastase kursuse jooksul keskendutakse lavakõne süvendatud teadmiste ning oskuste omandamisele ja nende õpetamise pedagoogikale. Tegu on integreeritud õppekavaga, milles loengud, loovülesanded, praktilised treeningud, pedagoogilised ja teoreetilised ained ning vaatlus- ja pedagoogiline praktika moodustavad läbipõimitud terviku.

Õppekava on koostanud lavakõne õppejõud professor Anu Lamp ja Jaak Prints, kes on ka juhtivad õppejõud. Õppekava läbiviimisel tehakse koostööd Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi ja mitmete teiste valdkondade spetsialistidega. Täpsem info õppekava kohta EMTA kodulehel.

Magistrikursusele kandideerijatel peab olema teatrialane ettevalmistus bakalaureuseastme tasemel.

Õppekava viiakse läbi tsükliõppe vormis iga nädala pühapäevati ja esmaspäeviti.

Sisseastumisavaldusi saab esitada 15. maist kuni 25. juunini kandideerimiskeskkonnas SAIS.

 

Sisseastumiseksam “Teatrikunsti ja teatripedagoogika” õppekavale koosneb motivatsioonikirjast, portfooliost ja kollokviumist.

Sisseastumiseksam toimub 1. juulil EMTA lavakunsti osakonnas (Toom-Kooli 4, Tallinn). Eksami täpne ajakava teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt 28. juunil e-kirja teel.

  1. Motivatsioonikiri ja portfoolio
    Üliõpilaskandidaadil tuleb koos sisseastumisdokumentidega esitada motivatsioonikiri – kirjeldus, miks ta soovib magistrikursusele õppima tulla, ning kuidas aitaks magistrikraadi omandamine teda tulevikuplaanide elluviimisel.
    Motivatsioonikirjas oodatakse üliõpilaskandidaadilt spetsiifilise erialavaliku põhjendamist – oma õpetamishuvi ning -soovi kirjeldamist ning eneseanalüüsi teatripedagoogiks sobimise osas.
    Portfoolio võib olla seniste loominguliste tööde loetelu vormis, soovi korral võib lisada materjali tööde kavalehtede jt trükiste näol.
  2. Kutsesobivuskatse
    Kutsesobivuskatse toimub vestluse (kollokviumi) vormis ning selle käigus selgitab eksamikomisjon välja üliõpilaskandidaadi senised erialased teadmised ja oskused ning eeldused õpetajana töötamiseks (pedagoogilise potentsiaali olemasolu), sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks; ühtlasi kontrollib üliõpilaskandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes. Kollokviumil hinnatakse kandidaadi oskust oma varasemate õpingute kogemusi ja lugemust küsimustele vastamisel loominguliselt kasutada, planeeritava uurimisteema kaasaegsust, käsitletava materjali tundmist, mõttearenduse selgust ja keelelist korrektsust, samuti kandidaadi eelnevat õpetamiskogemust. Erialaeksamit hinnatakse kahes võrdses jaos skaalal 0-10 punkti, millest motivatsioonikiri ja portfoolio moodustavad maksimaalselt 5 punkti ja kutsesobivuskatse maksimaalselt 5 punkti. Akadeemiasse võetakse pingerea alusel kaheksa üliõpilaskandidaati.

NB! Infotund magistrikursusest huvitatutele toimub 13. mail kell 16 Lavakunstikoolis, Toom-Kooli 4.

NB! Magistrikraad on vajalik töötamaks nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias korralise õppejõuna.

Täpsem informatsioon: magistriõppekava juhid prof Anu Lamp ja Jaak Prints (jaak@lavakas.ee).